Komposesorát Vojka

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážení klienti a záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti, 

chceli by sme Vás podrobnejšie informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä o dôvodoch a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov, o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnúť Vám aj ďalšie informácie, ktoré pokladáme v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov za podstatné.

Dôvod informovania o spracúvaní osobných údajov:Dňa 25.05.2018 sa stáva účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu by sme Vás v súlade s článkom 13 GDPR radi informovali o tom, čo sa deje s Vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe Vášho záujmu o naše služby poskytli. 

1.      Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spravuje spoločnosť CRESCO Water park, s.r.o., sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 35 883 812, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro:, vložka č. 31520/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2.  Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Ak ste záujemcom o kúpu nehnuteľnosti alebo záujemcom o obhliadku nehnuteľnosti, predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme Vás mohli na základe Vami prejaveného záujmu kontaktovať., konkrétne:  meno, priezvisko, telefónne číslo a e- mailová adresa, online identifikátor (IP adresa, cookies).

Ak ste s nami uzavreli zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti(ďalej len ako „zmluva“), predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, stav, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa, online identifikátor (IP adresa, cookies), telefónne číslo, číslo bankového účtu dotknutej osoby, podpis.

Spracúvania osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a podpis je zákonnou požiadavkou pre realizáciu zápisu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti a neuvedenie týchto údajov v zmluve môže viesť k zamietnutiu návrh na vklad práva k nehnuteľností do katastra nehnuteľností.

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame 

  • priamo od Vás na základe Vášho súhlasu s ich spracúvaním na konkrétny účel alebo pri uzatváraní a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy
  • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo internetových stránok (napríklad kataster nehnuteľností).

4. Na aké účely sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Pre lepšiu prehľadnosť rozlíšenia účelov, na ktoré Vaše osobné údaje používame, sme informácie o účeloch spracúvania rozdelili na dve časti:

a)         Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Ak ste záujemcom o kúpu nehnuteľnosti alebo záujemcom o obhliadku nehnuteľnosti, Vaše osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorým je informovanie o stave projektu, evidencia a podpora komunikácie pri uzatváraní zmluvy. 

b)         Spracúvanie osobných údajov bez potreby udelenia Vášho súhlasu

Ak pristúpite k uzavretiu zmluvy, potom sú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom prípravy, uzavretia a evidencie tejto zmluvy. Pracujeme s nimi tiež pri zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy.

5.  Počas akej doby budeme uchovávať Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu do uzavretia  zmluvy alebo do dňa Vášho odmietnutia uzavrieť zmluvu alebo do dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, najviac však po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Osobné údaje uvedené v zmluve o budúcej kúpnej zmluve alebovzmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti budú uchovávané najviac po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou. V prípadoch začatia súdneho konania vo veci sporu vyplývajúceho zo zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo v súvislosti s ňou sa doba spracúvania osobných údajov skončí najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ktoré už nie je možné napadnúť riadnym ani mimoriadnym opravným prostriedkom.

6. Kto okrem našej spoločnosti môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

V rámci spracúvania osobných údajov na účel vymedzený v bode 4 môžu mať k Vašim údajom prístup okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie subjekty, ktoré pre našu spoločnosť spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, a ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnostiam investičnej skupiny CRECSO. Ide najmä o spoločnosti spravujúce naše informačné systémy alebo poskytujúce iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. S týmito spoločnosťami máme uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sú povinné dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.

V súčasnosti ide o nasledujúce spoločnosti:

·            CRECSO Invest Group, s. r. o., sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 36 667 048

·             SPR Vojka, a.s., sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 35 765 771

 

Pravidelne aktualizovaný zoznam príjemcov nájdete tiež na internetovej stránke www.jazerovojka.sk/ochranaosobnychudajov.

 

Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektov verejnej správy a iným, zo zákona na to oprávneným subjektom. Ide najmä o nasledujúce subjekty: orgán dozoru nad ochranou osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod.

 

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našich služieb. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

a)     Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov - Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b)     Právo na prístup k osobným údajom - Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c)      Právo na opravu –V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.

d)     Právo na výmaz –Právo na výmaz znamená právo „byť zabudnutý“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa Vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali Vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe Vašej žiadosti vymazať Vaše osobné údaje. 

e)     Právo na obmedzenie spracovania - Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali Vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte Vaše osobné údaje blokovať. 

f)       Právo na prenosnosť údajov –Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g)     Právo uplatniť námietku - Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.

h)     Právo podať sťažnosť– V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči našej spoločnosti prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e- mailovej adrese recepcia@cresco-ig.sk. V prípade, že by ste požiadali o uplatnenie Vašich práv osobne, môžeme Vám uplatnenie Vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

8. Profilovaniu a automatizované rozhodovanie.

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich klientov ani potenciálnych klientov.

9. Používanie cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré do počítača alebo do iných zariadení užívateľa stránky s prístupom na internet umiestňujú internetové stránky našej spoločnosti. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa užívateľ vráti na túto internetovú stránku. Cookies nám umožňujú odlíšiť Vás ako užívateľa od ostatných užívateľov našich stránok, zaznamenávajú Vašu aktivitu na stránke našej spoločnosti, a tým Vám uľahčujú prehliadanie stránky a nám umožňujú  skvalitňovať a aktualizovať spôsoby, akými si ju môžete ako užívateľ prezerať. 

Ak nepovolíte používanie súborov cookies, budete môcť aj naďalej navštevovať naše stránky, ale je možné, že niektoré funkcie Vám nebudú k dispozícii. Použitie súborov cookies alebo ich rozsah môžete určiť zmenou nastavenia Vášho prehliadača. 

Cookies používame na nasledujúce účely:

-  usmernenie užívateľa na príslušné časti stránky

- zabezpečenie jednotného zobrazovania našich stránok

- sledovanie súhrnných štatistík o návštevnosti našich stránok s cieľom zlepšiť

Neumožňujeme tretím stranám, aby naše súbory cookies používali na vlastné účely alebo aby umiestňovali do užívateľovho počítača či mobilného zariadenia v prípade návštevy našich stránok svoje vlastné súbory cookies.

10. IP adresa

IP adresa je unikátny identifikátor zariadenia pripojeného na internet alebo do lokálnej siete, ktorý umožňuje iným systémom rozpoznať iné systémy prepojené cez internetový protokol. 

Statická IP adresa ja adresa trvalo priradená ku konkrétnemu zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia počas celej doby trvania súvisiaceho vzťahu a zvyčajne sa priraďuje k serverom, na ktorých sa hostujú internetové stránky, poskytujú e- maily, databázy a FTP služby. Statické IP adresy využívané fyzickými osobami sú považované za osobné údaje podliehajúce ochrane.

Dynamická IP adresa je automaticky priradená k Vášmu zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia vždy, keď sa zariadenie alebo router nanovo zapne s využitím DHCP protokolu. Ten je ovládateľný zo strany administrátora a umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu zariadenia, čo môže viesť k identifikácii užívateľa zariadenia. Dynamická adresa je považovaná za osobný údaj najmä v prípade, keď je spracúvaná spolu s ďalšími identifikátormi dotknutej osoby ako je meno, priezvisko, e- mailová adresa a pod.

Pri každej návšteve našich internetových stránok sa zaznamenáva:

- anonymný tvar IP adresy, ktorá zaslala požiadavku

- dátum a čas zaslania požiadavky

- link, z ktorého ste sa na našu internetovú stránku dostali

- názov prezeranej internetovej stránky

- prehliadač a verzia prehliadača, ktorá ste použili

- operačný systém užívateľa

Tieto údaje vyhodnocujeme najmä pre štatistické účely. IP adresu môžeme tiež sledovať pre účely riešenia technických problémov, udržiavania bezpečnosti a ochrany našich internetových stránok, obmedzovanie prístupu na internetové stránky určitým užívateľom a lepšieho pochopenia spôsobu využitia našich internetových stránok.

Ak by však v dôsledku Vášho správania vznikla potreba Vašej identifikácie na základe IP adresy je možné, že Vaša IP adresa bude z našej strany poskytnutá príslušným orgánom verejnej moci za účelom Vašej identifikácie.

11. Ako môžete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sa rozhodnete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu recepcia@cresco-ig.sk. V odvolaní uveďte Vaše meno a priezvisko, prípadne aj ďalšie identifikačné údaje a komu je odvolanie adresované. Výslovne tiež uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na účel, na ktorý ste udelili súhlas na ich spracúvanie. Ak ide o písomné odvolanie, vlastnoručne ho podpíšte.

12. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov.

Cezhraničné spracúvanie ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovej adrese recepcia@cresco-ig.sk. Od 25. mája 2018 sú zároveň všetky aktuálne informácie o ochrane osobných údajov zverejnené na našej webovej stránke www.jazerovojka.skv sekcii „Ochrana osobných údajov“. 

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25.05.2018.