Komposesorát Vojka

Komposesorát Vojka

Komposesorát Vojka, poz. spol. funguje v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách, je registrované na okresnom pozemkovom úrade v Dunajskej Strede. V súčasnosti má 467 podielnikov, ktorí raz ročne na riadnom valnom zhromaždení schvália hospodárenie za predchádzajúci rok a rozpočet na ďalší rok. Komposesorát Vojka vlastní vyše 550 ha súvislej plochy v KÚ Vojka nad Dunajom (lesy, vodné plochy, orná pôda, pozemky v intraviláne obce). Komposesorát Vojka ako spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienok existovala a fungovala vyše 200 rokov pred obdobím komunistického režimu, a začiatkom 90-tych rokov majetky získal späť v reštitúcii v súlade s reštitučným zákonom.